Co znamená BPEJ


Hodnocení zemědělských půd

Hodnocení půd v Českých zemích se datuje již od 17. století, kdy jsou zaznamenány první snahy o zapsání vlastnických vztahů k půdě. Postupem času se evidence a s ní i hodnocení půd stále rozvíjelo, až byla provedena nová bonitace zemědělského půdního fondu. Její základ vychází z komplexního průzkumu půd (KPP) provedeného v letech 1961–1970 pomocí kopaných sond. V současnosti i nadále probíhá aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a také dochází k modernizaci systému BPEJ. Cílem bonitace je zhodnocení a hospodářské ocenění všech agronomicky a ekonomicky rozhodujících vlastností zemědělského území nebo pozemků včetně klimatu a reliéfu. Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je tedy základní mapovací a oceňovací jednotkou bonitační soustavy. Databáze s 2 199 položkami BPEJ je vedena a aktualizována Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy Praha. Základní kód BPEJ je 5ti místný. První číslice udává klimatický region (0-9), kde 0 -5 jsou spíše teplejší a sušší místa, 6 -9 jsou regiony chladnější a vlhčí. Druhá a třetí číslice znamená zařazení do hlavní půdní jednotky klasifikační soustavy (01-78), čtvrtá číslice znázorňuje kombinaci stupně sklonitosti a expozice ke světovým stranám (0-9) např. č.7 je výrazný svah na sever. Pátá číslice stanovuje vzájemnou kombinaci skeletovitosti půdního profilu a hloubku půdy (0-9). Tato soustava tak zobrazuje všechny charakteristické kombinace základních a v relativně dlouhodobém časovém horizontu poměrně stabilních vlastností určitých úseků zemědělského území, které se vzájemně liší a dávají rozdílné produkční a výnosové efekty.

Hodnocení zemědělských půd pomocí bonitací je velmi přínosná metoda, která pomáhá státní správě i soukromým subjektům při oceňování zemědělských pozemků, výpočtu daňových sazeb apod. Musíme ji však brát s rezervou, protože během uplynulých téměř čtyřiceti let se mohly některé ukazatele (např. zařazení do hlavní půdní jednotky klasifikační soustavy) změnit.

Cena půdy dle BPEJ

 

Informace o vývoji tržních cen zemědělské půdy v roce 2016 a 2017