Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Platnost a vymezení základních pojmů

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, platí pro poskytování internetových služeb provozovatelem na jím provozovaném serveru.
 2. Server Bioreality.cz nabízí svým návštěvníkům informace z oblasti realitního trhu s lesy zemědělskou půdou, rybníky a vybranými stavbami, dále pak  související služby.
 3. Provozovatelem serveru Bioreality.cz je společnost Bioreality s.r.o. se sídlem Tomkova 1240, 390 01 Tábor, IČ: 03821854.
 4. Placené služby je souhrn služeb, které provozovatel poskytuje na jím provozovaném serveru osobám v rámci smluvního stavu, které mohou na základě těchto služeb využívat potenciálu návštěvníků serveru Bioreality.cz k prezentaci svých nemovitostí či služeb.
 5. Objednatel je fyzická či právnická osoba nebo organizace, která má s provozovatelem objednanou a uhrazenou internetovou službu.
 6. Operátor serveru je osoba na straně provozovatele, zajišťující objednateli zobrazení informací na serveru pro plněné služby provozovatele objednateli. Informace však lze vkládat on-line též přes servisní sekci.
 7. Placená registrace je úkon, na základě kterého vzniká právo objednavatele na aktivní inzerci nemovitostí a využití služeb v rámci serveru Bioreality.cz.
 8. Servisní sekce je prostor na serveru Bioreality.cz, který je zabezpečený uživatelským jménem a heslem a sloužící pro on-line administraci placených služeb objednatelem.
 9. Závazná objednávka je úkon objednatele s účinky smlouvy, pokud je provozovatelem podepsána, přijata a plněna.
 10. Placené služby v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jsou poskytovány na základě objednávky či úhrady vystavené zálohové faktury.
 11. Služba vstupuje v platnost následujícího dne od zaplacení dohodnuté částky za službu objednatelem či připsáním na účet provozovatele. Ukončení služby se řídí datem uvedeným v objednávce nebo vypršením lhůty, na kterou byla služba uhrazena. Datum zahájení služby uvedený na objednávce je v případě dřívějšího či pozdějšího uhrazení pouze orientační.
 12. Server je systém technických a organizačních prostředků poskytovatele, který je připojen na síť Internet.
 13. Síť Internet je prostředí tvořené počítačovou sítí a technickými prostředky poskytovatele a počítačovými sítěmi a prostředky třetích osob.

2. Ceny za služby, jejich účtování a úhrady

 1. Cena za komerční inzerci je kalkulována podle platného ceníku, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, které je účtováno podle platného zákona o dani z přidané hodnoty. Speciální nebo atypické komerční projekty mimo ceníkové podmínky provozovatel realizuje vždy po dohodě a za smluvní cenu.
 2. Na základě objednávky uzavřené mezi provozovatelem a objednatelem je provozovatelem vystavena zálohová faktura.
 3. Dnem připsání částky ze zálohové faktury na účet provozovatele vystaví provozovatel fakturu – daňový doklad a spustí objednateli objednanou službu.
 4. V případě opoždění spuštění služby provozovatelem bude služba prodloužena o chybějící oprávněné dny.
 5. Provozovatel na základě placené registrace aktivuje administraci objednaných služeb v servisní sekci a objednavatel má právo na vzdálenou uživatelskou podporu.
 6. Provozovatel umožňuje na základě placené registrace automatický import nemovitostí pouze pomocí realitního programu Urbium.
 7. Ostatní importní programy je nutné řešit individuálně a provozovatel je oprávněn účtovat náklady spojené s u realizací individuálního importního řešení objednavatele.
 8. Provozovatel zajišťuje elektronické zasílání poptávek a dotazů k nemovitostem do emailové schránky inzerenta dle nastavení v servisní sekci. Za případné nedoručení zprávy způsobené anti-spamovým systémem na straně objednavatele, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.

3. Ochrana dat

 1. Objednatel bere na vědomí, že veškeré jím zadané informace na server Bioreality.cz, ať již přes servisní sekci, přes operátory serveru či jiným způsobem, vkládá za účelem zveřejnění, a tudíž budou prezentovány v neomezené míře všem uživatelům internetu a mohou být poskytnuty třetím osobám.
 2. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé přenosem utajovaných dat.

4. Práva a povinnosti objednatele

 1. Objednavatel se zavazuje dodržovat „pravidla pro inzerci“, která jsou nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek
 2. Objednatel nesmí při využívání služeb zasahovat do počítačového systému provozovatele jinak než přes internetový prohlížeč protokolu HTTP nebo software dodávaným provozovatelem serveru.
 3. Registrací určené přístupové jméno (login) a heslo je objednatel povinen uchovávat v tajnosti a nesdělovat je třetím subjektům. V opačném případě je uživatel zodpovědný za zneužití účtu třetí osobou či subjektem, ať již s vědomím objednatele či bez něj. Objednatel se zavazuje informovat provozovatele v případě zjištění každého zneužití nebo podezření ze zneužití svých přístupových práv k serveru Bioreality.cz.
 4. Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku inzerce. Zadavatel objednávky dává provozovateli současně s dodáním inzertních podkladů souhlas se zveřejněním na Internetu a dále současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k inzertnímu sdělení. Zadavatel dále potvrzuje, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a/nebo k jiným reklamním prvkům a je oprávněn k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v reklamním sdělení obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby.
 5. Provozovatel serveru Bioreality.cz si vyhrazuje právo registraci včetně celé inzerce, která nesplňuje podmínky Pravidel inzerce a/nebo Všeobecných podmínek smazat bez finanční náhrady či kompenzace
 6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy, podmínky odstoupení se v tomto případě řídí občanským zákoníkem.

5. Práva a povinnosti provozovatele

 1. V zájmu provozovatele je dbát na kvalitní, bezchybný a dlouhodobý provoz serveru Bioreality.cz a tudíž se zavazuje v maximální možné míře zajistit provoz tohoto serveru. Na hlášení o poruchách systému od uživatelů je provozovatel povinen reagovat v přiměřeně dlouhé době.
 2. Pro vkládání inzerce a úpravu prezentace provozovatel zajišťuje provoz servisní sekce.
 3. Provozovatel se zavazuje zajišťovat podporu a řešit problémy s užíváním serveru. Komunikační kanály k řešení problémů jsou: elektronická pošta, telefonického poradenství, zveřejnění informace na stránkách provozovatele.
 4. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru Bioreality.cz.
 5. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené u objednatele provozem či poruchou serveru Bioreality.cz.
 6. Záznamy, které svým jednáním či formou budou dle mínění provozovatele poškozovat dobré mravy nebo jméno a zájmy provozovatele či jiného subjektu, si vyhrazuje provozovatel systému bez odkladu odstranit.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo libovolně upravovat a vylepšovat serveru Bioreality.cz tak, aby nebyla narušena jeho funkčnost.

6. Ostatní ujednání

 1. Textové informace předávané operátorům serveru je objednatel povinen předávat ve formátech DOC, TXT či RTF. Fotografie, loga či grafické prvky pak ve formátech JPEG. Při použití odlišných formátů není provozovatel povinen takové údaje zveřejnit.
 2. V servisní sekci jsou objednateli k dispozici WWW formuláře pro on-line vkládání textových i grafických informací.
 3. U služeb, vyžadující ruční vložení či korekturu od operátorů serveru si provozovatel vyhrazuje lhůtu 10 dnů k provedení potřebných úkonů a vložení na serveru Bioreality.cz.
 4. Provozovatel má právo nepřijmout objednávku inzerce od objednatele, který dluží za dříve poskytnutou službu, případně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky.
 5. Pro případ zásahu vyšší moci je provozovatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.

7. Reklamace

 1. V případě pochybení provozovatele je zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, zejména ve formě jiné reklamní kampaně.
 2. Výhrady vůči vystaveným fakturám – daňovým dokladům je objednavatel povinen uplatnit nejpozději do 7 dnům po doručení faktury a to písemnou formou do sídla provozovatele.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Získáním přístupu ke službám serveru Bioreality.cz nezískává objednatel nárok na žádná autorská práva, ochranné známky, ani jiná práva duševního vlastnictví provozovatele.
 2. Platnost Všeobecných obchodních podmínek se vztahuje ke dni uzavření objednávky a platí pro konkrétního objednatele po celou dobu platnosti objednávky. Prodloužením objednávky či služby bere objednatel na vědomí aktuálně platné Všeobecné obchodní podmínky.
 3. Veškeré vztahy těmito Všeobecnými obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky i bez předchozího upozornění změnit.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné o 20.4.2016.

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek