REFERENCE

Pokud máte úmysl prodat své nemovitosti, vždy se vyplatí získat maximum informací, před tím než zvolíte svého prodejce. Doporučujeme též věnovat chvíli času vyhledání čerstvých informací o vývoji trhu a porovnat je s tím, co se od prodejce dozvíte. 

Zde najdete nemovitosti prodané výhradně prostřednictvím specializované kanceláře Bioreality s.r.o.:

 

Mám zájem o více informací

 

 • Prodej 100 ha lesa v Hanušovické vrchovině Jednalo se o poměrně roztroušený majetek se 100ha lesních pozemků v celkem čtyřech navazujících katastrech. Les byl v posledním roce decenia a v tomto období proběhly težby v objemu cca 5 % celkových zásob. Prodej zakončen po pěti měsících výběrem nejlepší cenové nabídky od 14 zájemců. 
 • Prodej orné půdy o výměře 59 ha na Tachovsku V létě 2015 jsme zrealizovali prodej ucelených zemědělských pozemků o které byl od začátku velice silný zájem díky blízkosti německých hranic. Výběr kupce se v tomto případě vyplatil, majitel čekal na ideální nabídku přes tři měsíce. Díky pečlivému výběru z mnoha nabídek se podařilo dosáhnout vysoce nadprůměrné kupní ceny. Pozemky byly prodány s pachtovní smlouvou na jeden rok s dobrým výnosem. Součástí zprostředkování bylo hrazení právních, tlumočnických i překladatelských služeb. 
 • Prodej rozsáhlého rodového statku o výměře 246 ha u Prahy V průběhu roku 2015 jsme zajistili prodej areálu zaměřeného na ustájení koní s jezdeckou školou a lanovým centrem; 85 ha zemědělských pozemků a 157 ha lesa. Jednalo se tedy o prodej podniku za plného provozu. Požadavek majitele byl nabídnout nemovitosti včetně převodu ekonomických aktivit souvisejících s areálem. Nákup financovaný bez úvěru. Doba realizace prodeje byla více jak tři měsíce. V rámci tohoto obchodu byly poskytnuty a hrazeny komplexní služby související s prodejem včetně veškerých právních služeb a překladu smluvních dokumentů.          
 • Prodej 347 ha lesa, 12 ha pastvin s menším zámkem a rybníkem Jednalo se o prodej uceleného panství jehož součástí byly kvalitní lesy ve dvou lokalitách oddělených řekou a zřícenina hradu. Zámek byl udržovaný, přes zimu vytápěný, přesto vyžadoval značné investice. Majetek celkem sedmi spoluvlastníků byl evidován na 7 listech vlastnictví s celkem čtyřmi kombinacemi spoluvlastnických podílů. Na počátku prodeje byly detailně tržně oceněny lesní porosty i stavby. S majetkem se v průběhu prodeje podrobně seznámilo celkem 22 investorů. Majetek byl úspěšně prodán za lepší cenu, než byly původní představy majitelů.
 • Převážně jehličnatý les o výměře 6,4 ha v okrese Písek Nabídka lesa v jednom celku o výměře 6,4 ha v k.ú. Putim, okres Písek si našla poměrně rychle kupce. Šlo o les s velice dobrým přístupem po asfaltové cestě se závorami v mírně zvlněném terénu po dílčí těžbě v jednom z porostů. Les byl vhodný  jako střednědobá až dlouhodobá investice a byl prodán kupci z blízkého okolí.
 • Prodej malé farmy s 4 ha vlastních pozemků, okres Strakonice Menší organicky hospodařící farma s 4 ha pastvin čekala na zájemce o soběstačnost. Pozemky sloužily jako pastviny pro koně a pro ovce. Nový majitel se mohl ihned nastěhovat do prostorného rodinného nízkoenergetického domu typu bungalov s nízkými náklady na vytápění, rekuperační větrací jednotkou a předehříváním vzduchu v zemním kolektoru. Díky sofistikovanému provedení stavby činily náklady na vytápění domu cca 6m3 dřeva za topnou sezonu. Farma využívá koňsko turistickou stezku, v chatkách může ubytovat 20 osob, mohou využívat místnost s krbem, solární sprchy, ohniště a gril, volejbalové hřiště, vše uprostřed nenarušené přírody. Jednalo se o prodej 100% podílu společnosti. Požadovaná cena za majetek byla kupujícím respektována.
 • Prodej zemědělských BIO pozemků 2,5 ha v k. ú. Podolí u Bouzova Prodej orné půdy v organicky obhospodařované, certifikované u společnosti BIO KONT, ve dvou celcích v k.ú. Podolí u Bouzova s vysokou bonitou půdy. Celková výměra obou celků činila  2,5 ha. Majitelé preferovali kontinuitu organického hospodaření, což se majitelům nakonec u většího celku podařilo dosáhnout. 
 • Prodej 32 ha pastvin a lesů s unikátní farmou v jižních Čechách K hospodářskému dvoru rodinné farmy patřilo 15 ha navazujících pastvin a 16 ha kvalitních zašetřených lesních pozemků a menší pozemek u potoka. Zemědělská farma s uzavřeným prostorným dvorem se nachází 20km od Jindřichova Hradce. Provoz farmy byl navržen s důrazem na soběstačnost a nezávislost. Provoz nebyl ekologicky certifikován, ale na farmě se organicky hospodařilo. Farma byla předurčena pro chov koní, skotu, ovcí a koz, byla zde možnost provozovat hipoterapii. Celková kapacita pokojů byla až 24 lůžek. Zázemí tvořila i tkalcovna, dílna, prádelna, mandlírna, kancelář a ateliér. Hospodářské prostory zahrnovaly stáje, sedlárna, sklep, hala, stodola, kolna a hektarová zahrada se skleníkem.  Zájemce, který docenil unikátnost této farmy si musel počkat na dokončení vleklého dědického řízení.
 • Prodej pozemku v průmyslové zóně v Soběslavi Jednalo se o prodej ideální parcely 0,64 ha pro všestranné použití v centru průmyslové zóny mezi vlakovým nádražím a budoucí dálnicí. Pozemek byl viditelný z dálnice, k pozemku vedla kvalitní asfaltová silnice, všechny inženýrské sítě byly u pozemku. Pozemek  byl určen UP ke komerčnímu využití. V KN veden jako zemědělská půda. S prodejem majetku jsme počkali rok na dokončení dálnice D3. Pozemek byl po té prodán za velmi solidní cenu výrobní společnosti.
 • Prodej 2,6 ha zemědělských pozemků v Chotovinách u Tábora Prodej pozemků v obci Chotoviny v několika celcích o celkové výměře 25 742 m2 proběhl velmi rychle. Majiteli požadovaná kupní cena byla realizována i přes to, že pozemky byly nesouvislé a ležely ve dvou katastrech. Doba realizace prodeje byla 14 dní.
 • Prodej 2,7 ha orné půdy, k.ú. Týnec nad Labem Prodej tohoto zemědělského pozemku ve dvou celcích trval 7 měsíců, díky tomu majitel prodal za kvalitní cenu. Prodejní cena významně převýšila průměrnou cenu BPEJ. Pozemky byly zatíženy nájemní smlouvou s výpověďní lhůtou k říjnu 2013.
 • Prodej lesního porostu a louky o výměře 4 ha, k.ú. Dalečín Prodej tohoto lesa o výměře 2,6 ha (zbylou část tvořila louka) byl od počátku ovlivněn tím, že v sousedním porostu jiného vlastníka proběhla těžba. Z tohoto důvodu nakonec majitel požádal o přeměření výměry a zásob nejdůležitějšího porostu včetně metody sortimentace. Majitel tak zjistil zásobu dřevní hmoty s přesností 3% a měl ji dokladovánu včetně kalkulace ceny dřeva. Díky tomu se podařilo prodat lesní porost za cenu o 150 tisíc vyšší než byly nabídky bez garance zásob. Prodáno po 6 měsících od uzavření dohody o zprostředkování, počet zájemců 26.
 • Převážně borový les 3,8 ha v Lavičné u Poličky,. okr. Svitavy Lesní celek o třech porostních skupinách, převážně borovicový, zbytek smrkový, zakoupila společnost.
 • Převážně borový les o výměře 109 ha v okrese Přelouč Lesní celek byl prodán z majetku Města Přelouč, po roční neúspěsné snaze prodat tyto lesy vlastními silami byla zastupitelstvem pověřena má obchodní kancelář. Cílem bylo zajištění dostatečného počtu zájemců, kteří by se zúčastnili výběrového řízení na prodávané lesy. Jednalo se o 109 ha porostů s převahou borovice. Majetek byl tvořen hlavním celkem o výměře cca 70ha zbylé porosty tvořilo množství drobných celků v okolí do cca 15 km od Přelouče. Prodáno ve výběrovém řízení za cenu převyšující tržní cenu danou znaleckým posudkem.
 • Prodej borového lesa 220 ha v Brodcích nad Jizerou, okr. MB Lesní pozemek o výměře 220 ha, který byl vydán v restituci, byl  poměrně přetěžen. Před vydáním byl po dlouhou dobu ve vlastnictví armády. Les s převahou borovice v nadmořské výši 220 m.n.m. tvořily dvě oddělení v těsné blízkosti, s velmi dobrým přístupem. Les byl zakoupen jako dlouhodobá investice i přes rozsáhlé těžby ve výši cca 80% deceniálního plánu s holinami přesahující 5 ha. Porosty ve středním věku byly ve velmi dobrém stavu. 
 • Převážně smrkový les 3,4 ha v Chlistově, okres Klatovy Les o osmi porostních skupinách ve třech dílcích vzdálených od sebe necelých 500m, převážně smrkový 60%, zbylá část zastoupena borovicí. Porosty byly lokálně proředěny, zásoba ve starších smrkových porostech dosahovala 360 m3/ha. Les prakticky bez holin. Les zakoupila společnost.
 • Velmi úspěšný prodej lužního dubo-jasanového lesa 214ha v okrese Litoměřice Lesy se nacházely v převážné výměře na vysoce ceněných lesních pozemcích charakteru lužních a údolních stanovišť v okolí Labe. Šlo o porosty až na výjimky listnaté, převážně dubojasanové, z menší části zde byla zastoupena borovice. I přes výběrový způsob hospodaření měl les nadprůměrné zásoby ve vyšších věkových stupních. Zásoba dřeva činila 57.000 m3 t.j. průměrná zásoba 266 m3/ha. Od začátku LHP bylo vytěženo pouze 1000 m3. Prodej se prodloužil vzhledem k nutnosti výpovědi existujícího nájemního vztahu. Na tento les byl zpracován před prodejem na základě požadavku prodávajícího audit zaměřený na objem zásob dřeva v porostech. Les koupila společnost jako dlouhodobou investici.
 • Zemědělské pozemky 20 ha ve Slavošovicích u Líšova, okres České Budějovice Celek sestával z 33 parcel vedených převážně jako orná půda v okolí do 2 km od obce. 2,5 ha tvořily 3 parcely evidované jako trvalý travní porost. Šlo o pozemky intenzivně zemědělsky využívané. Parcely prošly pozemkovými úpravani. Jedna z parcel zasahovala výměrou cca 4.000m2 do oblasti vymezené územním plánem pro bytovou výstavbu rodinných domů. Prodáno za cenu o 30% vyyší, než byl požadavek prodávajícího, kupující byl aktivně hospodařící zemědělec.
 • Smíšený les o výměře 1ha u Domažlic se zastoupením BK a SM Les byl rozdělen do dvou stejně velkých celků vzdálených od sebe necelý 1km. Soubor lesních typů 4S. Na porostu nebyl zpracován audit s ohledem na stav zásob. Porost s převahou smrku, věk 133 let, a 25% buku, hustý podrost přirozeným bukovým náletem. Majitel si nechal před prodejem stanovit znalcem cenu dle vyhlášky i tržní cenu. Les se podařilo prodat za lepší cenu, než byla tržní cena určená znalcem. Prodáno fyzické osobě.
 • Lužní les o výměře 78ha u Poděbrad Velmi dobře udržovaný lesní porost v hospodářském souboru lužních stanovišť, na souboru lesních typů 1L 71 ha - vysoce úrodné a oceňované lesní půdy vhodné především pro pěstování  dubu a jasanu. V předchozích obdobích minimálně těženo, průměrná hektarová zásoba 270 m3/ha, celkem 21.100 m3 v porostech. Porosty byly výrazně zašetřené s převahou věkových stupňů 9 a 10, šlo o velice dobře obhospodařované porosty s vysokými zásobami. Zvěř - černá, srnčí, míra zazvěření na přijatelné úrovni. Kvalitní les prodán za velmi dobrou cenu.
 • Lužní les o výměře 18ha u Poděbrad Předmětem prodeje byl velmi dobře udržovaný les s porosty v hospodářském souboru lužních stanovišť, na souboru lesních typů 1L, vysoce úrodné (vysoce oceňovaná lesní půda) vhodný především pro pěstování stávajících hlavních dřevin dubu a jasanu s přimíšením lípy javoru a habru. Lesy se nacházely v 1. lesním vegetačním stupni. Průměrná hektarová zásoba 263m3/ha, celkem 4870 m3 v porostech.  Velice dobře obhospodařovaný porost s vysokými zásobami. Zvěř - černá, srnčí, míra zazvěření na přijatelné úrovni. Na tento les jsme zpracovali srovnávací posudek od taxátora. Kvalitní les prodán za velmi dobrou cenu. 
 • Les po těžbě u Vlastiboře 4,4 ha, okres Tábor Les o dvanácti porostních skupinách ve dvou dílcích vzdálených od sebe 500m byl prodán čerstvě po těžbě, neuklizený a nezalesněný, do rukou fyzické osoby. Společně se zvýšeným zájmem o dřevní hmotu i mimo hroubí jsou častěji prodávány porosty po těžbě neuklizené. Soukromí vlastníci ponechávají většinou klest na místě,což kvalitě lesní půdy prospívá, zpracují pouze zbytky dřeva po těžbě. Výměra holin činila polovinu celkové výměry, zbytek mladší porosty, proto prodejní cena vytěženého lesa činila 50.000,- Kč. Prodáno jako investice "pro vnoučata".
 • Borový les 3,3 ha v k.ú. Borkovice, okres Tábor Les se skládal ze sedmi porostních skupin, ve třech dílcích blízko u sebe, o celkové výměřě 3,3 ha. Les tvořen převážně borovicovým a smrkovým porostem o stáří porostu 6 - 106 let. Za porosty se podařilo získat velmi solidní prodejní cenu. 
 • Úspěšný prodej kvalitního zašetřeného lesa o výměře přes 200ha u Klatov v blízkosti Plánice Les rozdělený do 4 celků byl původním majitelem velmi dobře obhospodařován a měl zanedbatelné výměry nezajištěných porostů. Z hlediska dřevin ve starších porostech byl zastoupen z 90% smrk a 10% modřín, ostatní dřeviny byly zastoupeny převážně v mladších porostních skupinách. Šlo o les čistě hospodářský, bez chráněných lokalit. Celková povolená těžba 22 700 m3, plocha mýtních porostů 70 ha. Tento les byl prodán z majetku nadačního fondu.
 • Zemědělská půda 15 ha a stavební parcela v Křenově u Kájova, okr. Český Krumlov Pozemky tohoto majetku byly mírně svažité o celkové výměře 15 ha, z čehož 1ha činíla stavební parcela v dosahu inženýrských sítí a 400 m2 lesní pozemek. Pozemky byly rozděleny do čtyř celků a nacházely se v okolí vísky Lazec cca 6 km od Českého Krumlova. Prodáno, kupující byl aktivně hospodařící zemědělec.