Cena půdy dle BPEJ

Zadejte pětimístné číslo BPEJ a potvrďte tlačítkem „Hledej“.


Aktuální ceny najdete buď v dokumentu Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ - 2015 nebo zadejte pětimístný kód BPEJ přímo do vyhledávače výše. Ceny platí od 1. 1. 2014 a jsou aktuální po celý rok 2015 i rok 2016. V následujícím odkazu najdete, co je to Bonitovaná půdně ekologická jednotka - BPEJ.

Pokud hodnotíme kvalitu zemědělského půdního fondu z pohledu bonitace (BPEJ), tak zhruba 40 % je nadprůměrně úrodných a přibližně 60 % orných půd je méně až málo úrodných, z toho průměrných a podprůměrných je přibližně 54 % a zcela nevhodných ploch je cca 6 %.

Za základní mapovací a oceňovací jednotku bonitační soustavy je považována tzv. bonitovaná půdně ekologická jednotka – BPEJ . Soustava BPEJ představuje hlavní kvalitativní základnu pro diferenciaci půdně klimatických podmínek zemědělsky využívané půdy v České republice. 

 

Informace o vývoji tržních cen zemědělské půdy v roce 2016 a 2017

 

Cena vyhlášková (úřední) je počítána dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. (s účinností od 1. ledna 2014), kterou se provádějí ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění zákona č. 303/2013 Sb. (s účinností od 1. ledna 2014), podle stavu ke konkrétnímu dni ocenění (dni převodu vlastnických práv).

Cena tržní bývá zpravidla u zemědělské půdy vyšší, než cena úřední a kromě bonity půdy je dána dalšími parametry jako:

  • velikost majetku,
  • přístup na pozemek,
  • kvalita půdy zjištěná místním šetřením,
  • tvar pozemku a jeho svažitost,
  • nejvíce však tržní cenu často sníží dlouhodobá a pro majitele nevýhodná nájemní smlouva.