Cena půdy dle BPEJ

Zadejte pětimístné číslo BPEJ a potvrďte tlačítkem „Hledej“.


Aktuální ceny najdete v dokumentu Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ - 2014

Pokud hodnotíme kvalitu zemědělského půdního fondu z pohledu bonitace (BPEJ), tak zhruba 40 % je nadprůměrně úrodných a přibližně 60 % orných půd je méně až málo úrodných, z toho průměrných a podprůměrných je přibližně 54 % a zcela nevhodných ploch je cca 6 %.

Za základní mapovací a oceňovací jednotku bonitační soustavy je považována tzv. bonitovaná půdně ekologická jednotka – BPEJ . Soustava BPEJ představuje hlavní kvalitativní základnu pro diferenciaci půdně klimatických podmínek zemědělsky využívané půdy v České republice. 

 

Informace o vývoji tržních cen zemědělské půdy v druhém pololetí 2014

 

Cena vyhlášková (úřední) je počítána dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. (s účinností od 1. ledna 2014), kterou se provádějí ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění zákona č. 303/2013 Sb. (s účinností od 1. ledna 2014), podle stavu ke konkrétnímu dni ocenění (dni převodu vlastnických práv).

Cena půdy pro určení daně z nabytí nemovitosti (dříve daň z převodu nemovitosti) finanční úřad zpravidla požaduje pouze výpočet ceny pozemků dle BPEJ navýšený o cenovou přirážku k základní ceně zemědělských pozemků, která se pohybuje v současné době ve výši 20 - 560% a to z hlediska sousednosti katastrálních území s oceňovanými pozemky k obcím dle jejich významu a velikosti. Tato přirážka je uvedena v cenovém věstníku MF 14/2013 .

Místo znaleckého posudku v případě zemědělských pozemků zpravidla FÚ postačí vlastní výpočet výše daně majitelem, případně jej doplnit i o čestné prohlášení, že pozemek je porostu prostý a není v ÚP obce určen k výstavbě. Požadavky jednotlivých finančních úřadů se mohou lišit, proto poporučujeme vždy rozsah požadovaných příloh projednat s příslušným správcem daně.

Cena tržní bývá zpravidla u zemědělské půdy vyšší, než cena úřední a kromě bonity půdy je dána dalšími parametry jako:

 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka - BPEJ
 

Soubory ke stažení