Cena půdy dle BPEJ

Zadejte pětimístné číslo BPEJ a potvrďte tlačítkem „Hledej“.


Aktuální ceny najdete buď v dokumentu Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ - 2018 nebo zadejte pětimístný kód BPEJ přímo do vyhledávače výše. Ceny platí od 1. 1. 2014 a jsou aktuální i po celý rok 2018. V následujícím odkazu najdete, co je to Bonitovaná půdně ekologická jednotka - BPEJ.

Pokud hodnotíme kvalitu zemědělského půdního fondu z pohledu bonitace (BPEJ), tak zhruba 40 % je nadprůměrně úrodných a přibližně 60 % orných půd je méně až málo úrodných, z toho průměrných a podprůměrných je přibližně 54 % a zcela nevhodných ploch je cca 6 %.

Za základní mapovací a oceňovací jednotku bonitační soustavy je považována tzv. bonitovaná půdně ekologická jednotka – BPEJ . Soustava BPEJ představuje hlavní kvalitativní základnu pro diferenciaci půdně klimatických podmínek zemědělsky využívané půdy v České republice. 

 

Informace o vývoji tržních cen zemědělské půdy v roce 2016 a 2017

 

Cena vyhlášková (úřední) je počítána dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. (s účinností od 1. ledna 2014), kterou se provádějí ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění zákona č. 303/2013 Sb. (s účinností od 1. ledna 2014), podle stavu ke konkrétnímu dni ocenění (dni převodu vlastnických práv).

Cena tržní bývá často u zemědělské půdy i o více než 200% vyšší, než cena dle BPEJ a kromě bonity půdy je dána dalšími parametry jako:

  • velikost majetku,
  • celistvost pozemků,
  • přístup na pozemek,
  • kvalita půdy zjištěná místním šetřením,
  • tvar pozemku a jeho svažitost,
  • nejvíce však tržní cenu může snížit dlouhodobá a pro majitele cenově nevýhodná nájemní smlouva.

V současné době se projevuje jistá únava investorů způsobená významným nárůstem cen v posledních třech letech, a to o více než 50%. V druhé polovině roku 2017 se růst zpomalil a obdobný mírný nárůst se dá očekávat i v průběhu roku 2018. Významnější rozdíly v růstu cen se projevují s ohledem na hodnotu BPEJ. U nejnižších bonit se růst prakticky zastavil. Významnější nárůst cen půdy evidujeme v těsném pohraničí na jihu a na západě Čech, dále pak stále stoupají ceny nejkvalitnějších pozemků v úrodných lokalitách, např. v okolí Labe. Při vysokých nákupních cenách je kupující vyhýbají lokalitám s dlouhodobějším nedostatkem srážek, byť může být bonita pozemků poměrně vysoká. Z naší zkušenosti v posledních letech nejlépe půdu středních výměr (10 až 50 ha) oceňují místní soukromí zemědělci. 

 

  Pro podrobnější informace a stanovení tržní ceny půdy pište nebo volejte zde.