Náhrada za újmu vzniklou omezením hospodaření na rybnících

Vyhláška č. 432/2005 Sb. stanoví podmínky poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2  zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, vzor uplatnění nároku, náležitosti uplatnění nároku a způsob určení výše náhrady v případech, kdy není stanoven zvláštním právním předpisem (například Zákonem č. 105/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvlášťě chráněnými živočichy (např. bobr, vydra)  za omezení hospodaření na rybnících, které vzniklo v důsledku:
 
  • vyloučení či snížení rybí obsádky nebo v důsledku jiných omezení vedoucích ke snížení přírůstku rybí obsádky,
  • změny druhové skladby rybí obsádky, nebo
  • mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření.
 
Vypočítáme výši náhrad, kterou můžete uplatňovat u příslušného orgánu ochrany přírody (OOP) na základě písemného uplatnění nároku vlastníka nebo nájemce, jestliže je nárok na finanční náhradu a její výše prokázán doklady a podklady potřebnými pro posouzení nároku.
 
Náhrady je potřeba uplatnit zpětně za jednotlivý kalendářní rok vždy do 31.března roku následujícího po roce v němž újma vznikla.
 
Náš právní specialista může pomoci i případným soudním vymožením.
 
 
Ing. Jiří Loskot  
tel.: 774 235 689